Vande Mataram

Vande Mataram (वन्दे मातरम्) is a poem wri

वन्दे मातरम् ……

वन्दे मातरम् ……

सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्

शस्य श्यामलाम् मातरम्

वन्दे मातरम् ।। १ ।।

शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीम्

फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्

सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम् वरदाम् मातरम्

वन्दे मातरम् ।। २ ।।

कोटि कोटि कण्ठ कलकल निनाद कराले

कोटि कोटि भुजैर्धृत खरकरवाले

अबला केनो मां एतो बले

बहुबल धारिणीम् नमामि तारिणीम्

रिपुदल वारिणीम् मातरम्

वन्दे मातरम् ।। ३ ।।

तुमि विद्या, तुमि धर्म

तुमि हृदि, तुमि मर्म

त्वं हि प्राणा: शरीरे

बाहु ते तुमि मां शक्ति

हृदये तुमि मां भक्ति

तोमारई प्रतिमा गडि मन्दिरे-मन्दिरे

वन्दे मातरम् ।। ४ ।।

त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी

कमला कमलदल विहारिणी

वाणी विद्या दायिनी

नमामि त्वाम् नमामि कमलाम्

अमलाम् अतुलाम् सुजलाम् सुफलाम् मातरम्

वन्दे मातरम् ।। ५ ।।

श्यामलाम् सरलाम् सुस्मिताम्

भूषिताम् धरणीम् भरणीम् मातरम्

वन्दे मातरम् ।। ६ ।।

वन्दे मातरम्


Contact Us with your feedback and suggestions.

Post Comment